Govinda, jai, jai,
Gopala, jai, jai.

Radha Ramana hare
Gopala, jai, jai.