Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai!
Paramhansa Yogananda Jai Guru Jai!